Kaushalya Madhavi and her Son
images (10)
Vinu Udani Siriwardana new
images (10)
Kaushalya Madavi
images (19)
Sachini Siriwardhana
images (10)
Kaveesha Ayeshani
images (32)
Umali
images (6)
fl!Id,a iu. ls‍%lÜ .eiQ Nd.Hd
Apr 06, 2014
0 Comments
314 Viewers

fl!Id,a iu. ls‍%lÜ .eiQ Nd.Hd


kj mrmqf¾ ckm‍%sh rx.k Ys,amskshla jk Nd.H fyÜáwdrÉÑf.a újdyh b;du;a uE;l§ isÿjk nj ysre f.disma wvúfhka uq,skau Thd,g lsõjd' wehf.a újdyh isÿjkafka Y‍%S ,xld fgiaÜ ls‍%lÜ lKavdhfï wdrïNl ms;slrefjla fjk fl!IHd,a is,ajd iu.ska'


fuu ui 18 jeksod újdyùug kshñ; Tjqka fofokd újdyhg fmr .kakd ,o PdhdrEm lsysmhla my;ska'''

wmf.a fmr mqj;"
fl!IHd,a - Nd.Hd 18 jeksod hq.Èúhg''

  
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *