Tharupaba Photoshoot
images (9)
Bhgya Hettiarachchi
images (10)
Umali
images (6)
Hashini Madumanjali
images (10)
Udari Warnakulasooriya - Magazine
images (9)
Rishe Angle
images (17)
fl!Id,a iu. ls‍%lÜ .eiQ Nd.Hd
Apr 06, 2014
0 Comments
215 Viewers

fl!Id,a iu. ls‍%lÜ .eiQ Nd.Hd


kj mrmqf¾ ckm‍%sh rx.k Ys,amskshla jk Nd.H fyÜáwdrÉÑf.a újdyh b;du;a uE;l§ isÿjk nj ysre f.disma wvúfhka uq,skau Thd,g lsõjd' wehf.a újdyh isÿjkafka Y‍%S ,xld fgiaÜ ls‍%lÜ lKavdhfï wdrïNl ms;slrefjla fjk fl!IHd,a is,ajd iu.ska'


fuu ui 18 jeksod újdyùug kshñ; Tjqka fofokd újdyhg fmr .kakd ,o PdhdrEm lsysmhla my;ska'''

wmf.a fmr mqj;"
fl!IHd,a - Nd.Hd 18 jeksod hq.Èúhg''

  
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *